diumenge, 11 de novembre de 2007

Estatuts

Amb la intenció de promoure i augmentar la informació cap als socis i veïns de LLucmaçanes i la visibilitat de la gestió de la junta, es publiquen els estatuts de la constitució de l'Associació de Veïns de Llucmaçanes.CAPÍTOL PRIMER

Article 1r.- Denominació

Dia 15 de Febrer de 1978 es constitueix l’Associació de Veïns amb el nom “Asociación de Vecinos San Cayetano de Llucmessanes”. Amb l’aprovació del presents estatuts es denomina Associació de veïns Sant Gaietà de Llucmaçanes, entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre, que es regeix per la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, que regula el dret d’associació, i per les disposicions legals vigents de les associacions de la seva classe, a més de per aquests Estatuts.

Article 2n.- Finalitat

a) L’Associació té com a finalitat assumir la representació i agrupar als socis veïns de la demarcació ciutadana que s’especifica a l’àmbit territorial, adoptant aquelles resolucions que afectin als interessos dels mateixos, i actuant pel bé de les millores de la comunitat i el seu desenvolupament humà i ciutadà, en busca de la millora de la vida comunitària de la zona i de la ciutat.

b) Promoure especialment la formació complementària de tots els veïns del nostre poble, mitjançant activitats culturals-recreatives, col·laborant en aquest fi amb d’altres organitzacions.

c) L’Associació serà portaveu dels interessos comuns. Defensant els mateixos amb la màxima possibilitat que permeti la normativa legal vigent.

d) Promocionar, assumir, gestionar, patrocinar i desenvolupar per sí o per tercers, encara que en aquest cas, sota la seva vigilància, els estudis, actes, espectacles i en general aquelles iniciatives que es consideren d’interès i conforme a la seva actuació per a millora i desenvolupament de la comunitat ciutadana.

e) S’exclouen dels fins d’aquesta Associació la propaganda i difusió partidista.

Article 3r.- Activitats

Per tal de complir la seva finalitat, podrà realitzar i planificar qualsevol tipus d’activitat que suposi:

a) Fomentar la convivència entre els veïns.

b) Formar i informar sobre matèries que siguin d’interès als veïns associats.

c) Promoure la discussió i elaboració de les normes que ens afectin a nivell urbanístic, mediambiental, de mobilitat. sociocultural, seguretat, sanitari..

d) Promoure la conscienciació amb els veïns dels problemes propers a la nostra zona i fomentar la participació en la seva solució.

Article 4t.- Domicili

El domicili principal de l’Associació radicarà a la Plaça de Sant Gaietà nº 1. Es podran crear altres locals socials mitjançant acord de la Junta Directiva, que tindrà atribucions per canviar tant el domicili com els locals, tot donant compte de l’acord corresponent al Registre d’Associacions.

Article 5è.- Àmbit territorial i durada

L’Associació desenvoluparà les seves activitats al nucli urbà de Llucmaçanes i als seus voltants, sens perjudici d’estendre les seves activitats en benefici de les zones limítrofs.

Tindrà durada indefinida i només es dissoldrà per acord de l’Assemblea General Extraordinària i per qualsevol de les causes previstes en les lleis.

CAPÍTOL SEGON
DELS ÒRGANS DIRECTIUS


Article 6è.- Òrgans

La direcció i administració de l’Associació les exerciran la Junta Directiva i l’Assemblea.

Secció 1a - La Junta Directiva

Article 7è.- Definició

L’Associació comptarà amb un òrgan de representació que gestioni i representi els seus interessos, i aquest serà l’òrgan competent per interpretar els preceptes continguts en aquests Estatuts i cobrir les seves llacunes, sempre amb submissió a la normativa legal vigent en matèria d’associacions i d’acord amb les disposicions i directives de l’Assemblea General.

Article 8è.- Composició

La Junta Directiva estarà formada per president o presidenta, vicepresident o vicepresidenta, secretari o secretària, tresorer o tresorera i un nombre de vocals no inferior a quatre ni superior a deu. Les persones en qui recaiguin aquests càrrecs han de ser majors d’edat, estar en ple ús dels drets civils, no trobar-se compreses en causa d’incompatibilitat d’acord amb la legislació vigent, tret que l’Assemblea General ho determini d’una altra manera per majoria dels membres assistents.

Article 9è.- Baixa

Els membres de la Junta Directiva se’n podran donar de baixa per renúncia voluntària, que han de comunicar per escrit amb 15 dies d’antelació, per incompliment de llurs obligacions i per l’acabament del seu mandat. En aquest darrer supòsit hauran de continuar exercint el càrrec fins que l’acceptin les persones que els hagin de substituir.

Article 10è.- Elecció de càrrecs

La Junta Directiva estarà formada per socis fundadors o numeraris escollits per un període de dos anys, no poden ser reelegits fins que passin dos anys des del seu cessament, llevat que el propi interessant manifesti la seva voluntat a ser candidat a la nova Junta. Cada any es renovaran la meitat dels membres de la Junta.

En la primera reunió de la nova Junta Directiva escollida, que s’haurà de celebrar durant els trenta dies naturals següents al del seu nomenament, d’entre els membres, i per majoria s’escolliran els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari i Tesorer, o únicament els de les vacants produïdes per la renovació anual de la part de vocals que correspongui d’acord amb el previst en el paràgraf anterior.

Article 11è.- Funcions

Són funcions de la Junta Directiva:

a) Vetllar pel desenvolupament i compliment de les finalitats de l’Associació.

b) Executar els acords de l’Assemblea General.

c) Programar i dirigir les activitats socials.

d) Organitzar i realitzar la gestió administrativa i econòmica de l’Associació.

e) Sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General el pressupost anual d’ingressos i despeses i l’estat de comptes de l’any anterior.

f) Qualsevol altra que no sigui competència exclusiva de l’Assemblea General.

Article 12è.- Sistema d’elecció

La nova Junta s’escollirà entre tots els socis fundadors i numeraris de l’Associació llevat dels membres sortits entre els dos darrers anys d’acord amb el previst en l’article 10.

A tal fi, s’ha de fer arribar a tots els associats amb dret a vot, la llista actualitzada dels socis amb un mínim de 15 dies d’antelació a la data de les eleccions.

Article 13è.- Sessions

La Junta Directiva es reunirà quan ho determini la presidència o la vicepresidència, a iniciativa pròpia o a petició d’un 50% dels seus components, i com a mínim una vegada al mes. Les convocatòries s’han de fer amb una antelació de 24 hores i han d’incloure l’ordre del dia de la sessió. Les presidirà el president o la presidenta i, en cas d’absència, el/la vicepresident/a o el/la secretari/ària, per aquest ordre. Si també hi fossin absents aquests dos darrers, presidirà la sessió el membre de la Junta de més edat.

Quedarà constituïda quan hi assisteixin la meitat més un dels seus membres. Perquè els acords de la Junta Directiva siguin vàlids, els ha d’adoptar la majoria simple dels vots assistents, sens que els membres puguin delegar el seu vot i amb el requisit que hi concorri la majoria dels components. La presidència gaudeix del vot de qualitat.

Article 14è.- Comissions

Els membres de la Junta Directiva presidiran les comissions que la mateixa Junta acordi de constituir a fi de delegar en elles la preparació de determinats actes o activitats o de demanar-ne les informacions necessàries.

A més a més, formaran part d’aquestes comissions el nombre de vocals que acordi la Junta Directiva, a proposta dels respectius presidents o presidentes, i, si fos necessari, socis o persones aliens a l’Associació que siguin designats amb caràcter d’assessors.

Article 15è.- La presidència

El president o presidenta de la Junta Directiva exercirà la representació de l’Associació i de les persones associades a ella per a la defensa dels seus interessos, representació que s’acreditarà mitjançant un certificat de l’acta de l’Assemblea General en la qual hagi estat elegit.

Les seves atribucions són les següents:

a) Assumir la representació legal de l’Associació en totes aquelles actuacions que siguin necessàries i en tots els actes que se celebrin, sens perjudici que pugui delegar en algun membre de la Junta Directiva; executar els acords adoptats pels òrgans de govern i representació; i presidir les sessions que tenguin.

b) Convocar i aixecar les sessions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General, dirigir les deliberacions d’ambdues, decidir amb el vot de qualitat quan es produeixi un empat en les votacions, i autoritzar amb la seva signatura les actes esteses i els acords presos.

c) Ordenar els pagaments acordats vàlidament, que ha de signar juntament amb el/la tresorer/a.

d) Proposar el pla d’activitats de l’Associació a l’Assemblea General i a la Junta Directiva, i impulsar i dirigir les tasques i les mesures que consideri oportunes per a la millor realització dels fins socials.

Article 16è.- La vicepresidència

El president o presidenta estarà assistit en les seves funcions per un vicepresident o vicepresidenta que, a més a més, el substituirà en els casos de vacant, dimissió, absència o malaltia, i hi col·laborarà en l’exercici de les facultats presidencials que li deleguin.

Article 17è.- La secretaria

Les atribucions del secretari o secretària són:

a) Redactar les actes de les sessions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva en els llibres corresponents i autoritzar-les amb la seva signatura, juntament amb la del president o presidenta.

b) Rebre i tramitar les sol·licituds d’ingrés de socis i dur el fitxer i el llibre de registre corresponents.

c) Realitzar, sota la direcció del president o presidenta, les citacions i els ordres del dia de les assemblees generals i de la Junta Directiva.

d) Lliurar els certificats que pertoquin d’acord amb els llibres i arxius de l’Associació.

e) Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents en matèria d’associacions; custodiar la documentació oficial de l’entitat, tret de la que fa referència a la comptabilitat; i fer que es cursin als òrgans de l’Administració que en siguin competents les comunicacions sobre designació de juntes directives i altres acords socials susceptibles d’inscripció en els registres corresponents.

f) Tenir al seu càrrec la direcció de la resta de treballs administratius de l’entitat.

Article 18è.- La tresoreria

Les atribucions del tresorer o tresorera són:

a) Dirigir l’administració de la comptabilitat de l’Associació, de manera que permeti obtenir la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat, i mantenir informats del seu estat el president o presidenta i la Junta Directiva.

b) Recaptar i custodiar els fons de l’Associació i complir les ordres de pagament que lliuri la presidència.

c) Formalitzar el pressupost d’ingressos i despeses.

d) Formalitzar l’estat de comptes de l’exercici anterior i el pressupost d’ingressos i despeses del següent a fi de poder-los presentar a la Junta Directiva perquè, al seu torn, els sotmeti a l’aprovació de l’Assemblea General.

e) Custodiar els llibres de comptes.

Article 19è.- Les vocalies

Els/les vocals tenen les obligacions derivades de la seva participació en la Junta Directiva i en les comissions de treball o vocalies que aquesta consideri necessari crear segons el pla d’activitats aprovades per l’Assemblea General. Les seves funcions són, entre d’altres, les següents:

a) Responsabilitzar-se de la marxa de les comissions o vocalies que presideixin.

b) Donar compte, i demanar-ne l’aprovació a la Junta Directiva, dels programes de treball de la seva comissió o vocalia i comunicar-li les persones adscrites a aquestes. En els supòsits de vacant, dimissió, absència o malaltia, la Junta Directiva designarà les persones que els hagin de substituir fins que en la propera Assemblea General extraordinària que es tengui se’n ratifiqui el nomenament o siguin elegides definitivament.

Secció 2a - Òrgan de govern

Article 20è.- Assemblea General

L’òrgan suprem de govern de l’Associació és l’Assemblea General, integrada per tots els associats i associades, la qual té les més àmplies facultats i ha de ser presidida per la Junta Directiva. Ha d’adoptar els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna i s’ha de reunir, com a mínim, una vegada a l’any. Les seves sessions poden ser ordinàries o extraordinàries.

Article 21è.- Sessions ordinàries

L’Assemblea General ha de ser convocada, obligatòriament, en sessió ordinària una vegada a l’any durant la tardor. Les seves funcions són, entre d’altres, les següents:

a) Aprovar el pla general d’actuació de l’Associació, proposat per la Junta Directiva, i vetllar pel fidel compliment dels seus fins d’acord amb el que estableixen els Estatuts.

b) Aprovar, rectificar o censurar la gestió de la Junta Directiva.

c) Aprovar els pressuposts anuals d’ingressos i despeses, l’estat de comptes corresponent a l‘any anterior i les quotes o aportacions necessàries per al desenvolupament dels fins socials.

d) Qualssevol altres que no siguin competència de l’Assemblea General extraordinària.

Article 22è.- Sessions extraordinàries

L’Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària quan ho acordi la Junta Directiva, a iniciativa pròpia o perquè ho hagi sol·licitat un nombre d’associats no inferior al 10 per 100, expressant l’objecte, la causa i l’assumpte concret; per conèixer de les facultats atribuïdes per disposició legal o reglamentària; i, en tot cas, per conèixer de les matèries següents:

a) Disposició o alienació de béns.

b) Nomenament de la Junta Directiva.

c) Sol·licitud de declaració d’utilitat pública.

d) Modificació dels Estatuts.

e) Acords presos per constituir-se o integrar-se en federacions.

f) Expulsió de socis a proposta de la Junta Directiva.

g) Dissolució de l’Associació.

Article 23è.- Convocatòria

Les convocatòries de les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, les ha de fer la Junta Directiva, per escrit on s’expressi el lloc, la data i l’hora de la reunió, a més de l’ordre del dia, amb un mínim de quinze dies d’antelació de la data prevista per a la reunió.

També es podrà fer constar la reunió de l’Assemblea General en segona convocatòria, sens que entre l’una i l’altra pugui haver-hi un termini de temps inferior a mitja hora.

Es podran incloure en l’ordre del dia, i a posteriori, aquelles propostes avalades per un mínim del 5 per 100 dels socis, les qual s’han de presentar amb 24 hores d’antelació.

Article 24è.- Constitució

Les assemblees generals quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan
hi concorrin, presents o representats, una tercera part de les persones associades i serà presidida per la Junta Directiva.

Si no s’aconseguís el quòrum establert en el paràgraf anterior, l’Assemblea es reunirà en segona convocatòria i en aquest cas, quedarà constituïda qualsevol que sigui el nombre de persones associades que hi concorrin.

Article 25è.- Acords

Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superin els negatius.

Això no obstant, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades, els acords relatius als assumptes reflectits en l’article 22è d’aquests Estatuts, de la manera següent:

> Apartat a, b, c, d i e per majoria absoluta que resultarà quan els vots afirmatius superin la meitat dels assistents.

> Punts f i g: per majoria 2/3 dels vots emesos.

CAPÍTOL TERCER
DELS SOCIS I LES SÒCIES

Article 26è.- Admissió

Poden ser membres de l’Associació les persones físiques que tenguin la capacitat d’obrar i no estiguin subjectes a cap condició legal per exercir-ne el dret, a més de tenir la condició de veïns del nostre poble o mantenir una vinculació especial amb Llucmaçanes que seran reconegudes i admeses per la Junta Directiva.

Els fills i les filles menors d’edat de les persones associades tindran dret a gaudir dels béns socials i a participar en tots els serveis i les activitats de l’Associació.

Article 27è.- Classes de socis

Dintre de l’Associació hi podrà haver les classes de socis següents:

a) Socis fundadors: aquelles persones que compleixin els requisits per ser-ne socis i participin en l’acte de constitució de l’Associació.

b) Socis de número: aquelles persones que compleixin els requisits per ser-ne socis i
ingressin a l’Associació després que s’hagi constituït.

c) Socis col·laboradors: aquelles persones que, sens complir els requisits dels socis de número, vulguin col·laborar amb els fins i l’esperit de l’Associació, per a la qual cosa podran participar en les seves activitats amb les mateixes facultats, amb la distinció que en les assembles tindran dret de veu, però no de vot.

d) Socis menors d’edat: aquells menors no emancipats, majors de catorze anys, que tenguin el consentiment documentalment acreditat de les persones que hagin de suplir la seva capacitat, sens perjudici del règim previst per a les associacions infantils, juvenils o d’alumnes en l’article 7.2 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

e) Socis d’honor: aquelles persones que, pel seu prestigi o perquè han contribuït de manera rellevant a la dignificació, el desenvolupament i els fins de l’Associació, s’hagin fet creditores de tal distinció, que s’atorgarà a títol merament honorífic i sens que això comporti la condició jurídica de soci. Els anomenarà l’Assemblea General.

Article 28è.- Altes

Les persones que vulguin pertànyer a l’Associació, ho han de sol·licitar per escrit a la Junta Directiva la seva admissió serà automàtica si reuneix els requisits de l’article 26è.

Article 29è.- Baixes

Els socis podran sol·licitar donar-se de baixa de l’Associació voluntàriament, mitjançant comunicació escrita a la Junta Directiva, però això no els eximirà de satisfer les obligacions que tenguin pendents amb aquella.

L’Assemblea podrà separar de l’Associació aquells socis o sòcies que cometin actes com:

a) Falta de pagament de les quotes; en el benentès que es podrà recuperar la condició de soci o sòcia mitjançant l’abonament dels endarreriments existents.

b) Conductes contràries a l’esperit i els fins de l’Associació o que redundin en el seu demèrit o menyscabament.

La separació anirà precedida de la instrucció del corresponent expedient, en el qual haurà de ser escoltada la persona interessada, i la Junta Directiva dictarà proposta de resolució sobre l’assumpte que haurà de ser aprovada per l’Assemblea General. Contra l’acord d’expulsió es podrà interposar recurs davant la pròpia Assemblea General que es tengui.

Article 30è.- Drets

Els membres de l’Associació tenen els drets següents:

a) Participar en les activitats que promogui l’Associació i en els actes socials que organitzi per a tots els socis, tot gaudint dels beneficis econòmics corresponents a la realització d’aquestes activitats.

b) Participar en els òrgans de govern i representació, exercir el dret de vot i assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els Estatuts.

c) Ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seva activitat.

d) Ser escoltats amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries en contra d’ells i ser informats dels fets que hagin donat lloc a aquestes mesures; en el benentès que l’acord que, si escau, imposi la sanció, ha de ser motivat.

e) Impugnar els acords dels òrgans de l’Associació que considerin contraris a la llei o als Estatuts.
f) Posseir un exemplar d’aquests Estatuts i del Reglament de règim intern, i tenir coneixement dels acords que adoptin els òrgans directius.

Article 31è.- Deures

Són obligacions de totes les persones associades:

a) Col·laborar activament en el compliment dels objectius i els fins socials, compartir les finalitats de l’Associació i col·laborar per tal d’aconseguir-les.

b) Abonar les quotes d’entrada, les periòdiques, les derrames i altres aportacions que acordin els òrgans de l’Associació.

c) Acatar aquests Estatuts i les normes de règim intern que es dictin, així com els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i de representació de l’Associació.

d) Acomplir fidelment les obligacions dels càrrecs que ocupin.

Article 32è.- Sancions

Els socis i les sòcies poden ser sancionats per l’Assemblea pel fet d’infringir reiteradament aquests Estatuts o els acords dels òrgans de govern de l’Associació. Les sancions poden comprendre des de la suspensió de llurs drets durant un mes fins a la separació definitiva de l’Associació en els termes prevists en l’article 29è.

CAPÍTOL QUART
DEL RÈGIM ECONÒMIC


Article 33è.- Patrimoni

L’Associació, en el moment de constituir-se, no té patrimoni ni fons social, i no tindrà més recursos econòmics que els que procedeixin de l’exercici de les seves activitats, de les aportacions dels socis i de les subvencions i donacions que, d’acord amb la llei vigent, es rebin, sens excedir el límit del pressupost anual de 60.000 euros.

Article 34è.- Recursos econòmics

Els recursos econòmics prevists per desenvolupar les activitats socials són els següents:

a) Les quotes de socis periòdiques o extraordinàries.

b) Els productes dels béns i els drets que li corresponguin, a més de les subvencions, el llegats o les donacions que pugui rebre de forma legal.

c) Els ingressos que obtengui l’Associació mitjançant les activitats lícites que acordi realitzar, sempre dintre dels fins estatutaris.

d) Qualsevol altre recurs lícit.

Article 35è.- Administració

L’administració dels fons de l’Associació es durà a terme sotmesa a la corresponent intervenció i amb la publicitat suficient a fi que els socis i les sòcies puguin tenir coneixement, periòdicament, de la destinació dels fons.

Article 36è.- Exercici

L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre de cada any.

CAPÍTOL CINQUÈ
DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ


Article 37è.- Dissolució

L’Associació es dissoldrà per la voluntat de les persones associades expressada en Assemblea General convocada a aquest efecte, així com per les causes determinades en l’article 39è del Codi civil i per sentència judicial ferma.

L’acord de dissolució s’haurà d’adoptar per la majoria de dues terceres parts de les persones associades.

Article 38è.- Liquidació

La dissolució de l’Associació obrirà un període de liquidació fins a l’acabament del qual l’entitat conservarà la seva personalitat jurídica.

L’Assemblea General que n’acordi la dissolució nomenarà una comissió liquidadora integrada per cinc membres. Si no es produís aquest acord, els membres de l’òrgan de representació en el moment de la dissolució es convertiran en liquidadors, tret que aquests siguin designats pel jutge que, si escau, acordi la dissolució.

Article 39è.- Comissió liquidadora

La comissió liquidadora haurà de dur a terme les actuacions següents:

a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l’Associació.

b) Concloure les operacions pendents i efectuar-ne la liquidació.

c) Cobrar els crèdits de l’Associació.

d) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.

e) Lliurar els béns sobrants de l’Associació a qualsevol entitat legalment constituïda, amb domicili al mateix àmbit territorial d’actuació o al municipi, i que es dediqui als mateixos, o bé anàlegs, fins que els de l’Associació. Si no hi hagués cap entitat idònia, es destinaran a fins benèfics.

f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre.

En el supòsit que l’Associació sigui insolvent, la comissió liquidadora haurà de promoure, immediatament, el procediment concursal oportú davant el jutge competent.

Llucmaçanes, 28 d’abril del 2004.

El President La Secretaria

Onofre Janer Sansaloni Laia Obrador i Pons.